Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Ceny badań technicznych pojazdów są regulowane przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2004 nr 223 poz. 2261) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U. 2005 nr 155 poz. 1302) i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. 2009 nr 155 poz. 1233).

Nasza stacja wykonuje badania pojazdów do 3,5 t.

1.

Okresowe badanie techniczne:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 zł
1.2 samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. 1) 98,00 zł
1.7 przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. 50,00 zł
1.15 pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 63,00 zł
1.22 motorower 50,00 zł

2.

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
2.1 skuteczności i równomierności działania hamulców 20,00 zł
2.4 ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania 14,00 zł
2.5 połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu 20,00 zł
2.6 toksyczności spalin 14,00 zł
2.7 poziomu hałasu 20,00 zł
2.8 geometrii kół jednej osi 36,00 zł
2.9 działania amortyzatorów jednej osi 14,00 zł
2.10 wszystkich innych usterek łącznie 20,00 zł

4.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
4.1 określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu) 4) 20,00 zł
4.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł
4.3 dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym 51,00 zł

5.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
5.1 co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych 3) 20,00 zł
5.2 po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) 94,00 zł

6.

Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
6.2 który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) 42,00 zł
6.3 który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00 zł
6.6 do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00 zł
6.8 o którym mowa w art. 81 ust. 8 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł
6.9 skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji 60,00 zł
Jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska 94,00 zł
6.10 W którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenia elementów nośnych konstrukcji pojazdu mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego 94,00 zł
6.11 Pojazd, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł

7.

Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów:

Lp. Wyszczególnienie (wybrane pozycje) Opłata w zł (zawiera VAT)
7.1 prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy 1) 35,00 zł
7.2 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze 4) 21,00 zł
7.3 czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób 48,00 zł

Objaśnienia:

  1. Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat.
    W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.
  2. Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego zadnotacją w dowodzie rejestracyjnym „przystosowany do ciągnięcia przyczepy” lub „HAK” opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
  3. Opłaty za badania nie obejmują kosztów dojazdu i zakwaterowania badających.
  4. Pozostałe badania jak dla autobusu.
  5. W przypadku gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowe badanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.

Użyte w tekście skróty oznaczają:

  • m.w. – masa własna pojazdu
  • d.m.c. – dopuszczalna masa całkowita pojazdu